LO Media og åpenhetsloven

Stiftelsen LO Media er omfattet av åpenhetsloven.

Hensikten med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å informere om hvordan virksomheter jobber for å ivareta dette.

Det er Forbrukertilsynet som forvalter åpenhetsloven og er tilsynsmyndighet.

> Åpenhetsloven
> Forbrukertilsynets temaside om åpenhetsloven

LO Medias virksomhet

LO Media er en mediestiftelse opprettet av LO Norge og tilsluttede fagforbund:

«Stiftelsens formål er å levere redaksjonelt innhold og produsere fagblad for arbeiderbevegelsen, samt å samordne og utføre andre informasjonstiltak for arbeiderbevegelsen, ideelle organisasjoner og andre beslektede virksomheter.»

Gjennom uavhengig redaksjonelle virksomhet belyser vi ulike sider ved arbeidslivet for å bidra til kunnskap, forståelse av og debatt om arbeidstakeres liv, hverdag og arbeidsforhold i Norge og internasjonalt.

Gjennom de informasjonstiltakene vi utfører for fagbevegelsen spesielt og arbeiderbevegelsen generelt, er vi med på å legge til rette for fagbevegelsens arbeid for anstendig arbeidsliv i Norge og internasjonalt.

Gjennom ytrings- og informasjonsfrihet bidrar LO Media aktivt for å belyse og fremme grunnleggende menneskerettigheter.

> FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
> Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjoner

Aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven pålegger LO Media gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurderinger betyr at vi rutinemessig skal både kartlegge og vurdere om vi selv, våre leverandører eller forretningspartnere representerer en risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter eller arbeidsforhold.

Hvis det avdekkes slike forhold, har vi et ansvar for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge det som har slik negativ påvirkning.

LO Media jobber nå med å etablere egne retningslinjer og rutiner for aktsomhetsvurderinger. Disse skal vi redegjøre for i en egen rapport som skal offentliggjøres første gang innen 30. juni 2023.

> OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Informasjonsplikt

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å kreve informasjon om hvordan virksomhetene som omfattes av åpenhetsloven håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Retten til informasjon omfatter både generell informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser, og spesifikk informasjon knyttet til varer og tjenester.

Informasjonskrav må framsettes skriftlig og må besvares av LO Media skriftlig innen tre uker.

Vi ber om at innsynskrav merkes «åpenhetsloven» og sendes til

firmapost@lomedia.no

eller

LO Media
Postboks 8964 Youngstorget
0028 Oslo

Sist oppdatert: 21.12.2022