LO Media og åpenhetsloven

Stiftelsen LO Media er omfattet av åpenhetsloven.

Hensikten med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å informere om hvordan vi jobber for å ivareta dette.

Det er Forbrukertilsynet som forvalter åpenhetsloven og er tilsynsmyndighet.

> Åpenhetsloven
> Forbrukertilsynets temaside om åpenhetsloven

LO Medias virksomhet

LO Media er en mediestiftelse opprettet av LO Norge og tilsluttede fagforbund.

«Stiftelsens formål er å levere redaksjonelt innhold og produsere fagblad for arbeiderbevegelsen, samt å samordne og utføre andre informasjonstiltak for arbeiderbevegelsen, ideelle organisasjoner og andre beslektede virksomheter.»

Vårt primære samfunnsoppdrag er å drive fri og uavhengig journalistikk som belyser ulike sider ved arbeidslivet og bidra til kunnskap, forståelse av og åpen debatt om arbeidstakeres liv, hverdag og arbeidsforhold både i Norge og internasjonalt.

LO Media har også en egen kommunikasjonsavdeling som utfører betalte oppdrag for hovedsakelig arbeiderbevegelsen og slik sett er vi med på å legge til rette for fagbevegelsens arbeid for anstendig arbeidsliv spesielt og menneskerettigheter generelt både i Norge og internasjonalt.

> FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
> Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjoner

LO Medias ansatte

Både samfunnsoppdraget og våre bånd til fagbevegelsen pålegger oss et særskilt ansvar også som virksomhet.

LO Media legger stor vekt på å tilby våre ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, lokale avtaler og samarbeid med de ansattes organisasjoner. Vi har dessuten gode sosiale ordninger som skal ivaretar den enkelte ansatte i alle livsfaser.

I LO Media er det null-toleranse for alle former for diskriminering og trakassering.

LO Medias leverandører

LO Media er en forholdsvis liten virksomhet der rundt 80 prosent av omsetningen direkte eller indirekte er knyttet til redaksjonell virksomhet.

Ved siden av personalkostnader, er trykk og distribusjon de største utgiftspostene. Øvrige kostander er primært varer og tjenester knyttet til kontorhold og ITK-drift.

Så langt det er praktisk mulig, velger LO Media norske virksomheter som har tariffavtale med sine ansatte som leverandører av varer og tjenester.

Aktsomhetsvurdering 2023

Åpenhetsloven pålegger LO Media å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurderinger betyr at vi rutinemessig skal både kartlegge og vurdere om vi selv, våre leverandører eller forretningspartnere representerer faktisk og/eller potensiell negativ påvirkning på menneskerettigheter eller arbeidsforhold.

Hvis det avdekkes slike forhold, har vi et ansvar for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge det som har slik negativ påvirkning.

> OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

I 2023 har LO Media gjennomført aktsomhetsvurdering av ti av våre største og viktigste leverandører innenfor trykk, distribusjon, renhold/kontordrift og IKT-tjenester, to av dem er utenlandske leverandører.

Ni av disse virksomhetene har dokumenterbare retningslinjer som skal sikre de ansattes menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En av virksomhetene har selv opplyst at de har avdekket forhold som skal følges opp videre med tanke på tiltak.

LO Media kjøper programmeringstjenester fra en liten virksomhet i et asiatisk land hvor det ikke er tilfredsstillende lovgivning knyttet som sikrer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. LO Media har siden 2018 stilt egne krav til lønns- og arbeidsforhold for ansatte i den aktuelle virksomheten. Avtalen med denne virksomheten vil bli reforhandlet i løpet av 2023 for å få slike krav formalisert i selve tjenesteavtalen.

Informasjonsplikt

LO Media skal informere allmennheten om hvordan vi arbeider for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og vår leverandørkjede. Vår redegjørelse for dette arbeidet skal være oppdatert og publisert på vår hjemmeside minst én gang i året og senest 30. juni.

Retten til informasjon omfatter både generell informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser, og spesifikk informasjon knyttet til varer og tjenester. Hvis noen ønsker mer informasjon enn det vi allerede har publisert, må det sendes et skriftlig innsynskrav med konkretisering av hvilke opplysninger det er ønske om til:

firmapost@lomedia.no

eller

LO Media
Postboks 8964 Youngstorget
0028 Oslo

Vi ber om at henvendelsen merkes «åpenhetsloven».

LO Media er forpliktet til å gi et skriftlig svar på alle slike henvendelser innen tre uker.

Sist endret 23.06.2023