LO Media og åpenhetsloven

Stiftelsen LO Media er omfattet av åpenhetsloven.

Hensikten med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet, hos leverandører og forretningspartnere, samt å informere offentlig om hvordan faktiske og potensielle negative konsekvenser av virksomheten blir håndtert.

Det er Forbrukertilsynet som forvalter åpenhetsloven og er tilsynsmyndighet.

> Åpenhetsloven
> Forbrukertilsynets temaside om åpenhetsloven

LO Medias retningslinjer

Denne redegjørelsen for LO Medias arbeid med åpenhetsloven dekker perioden fra 1. januar til 31. desember 2023.

I løpet av 2023, det første året med redegjørelsesplikt etter åpenhetsloven, er «LO Medias retningslinjer for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» faset inn som et system for rutinemessig kartlegging, undersøkelse og oppfølging av vår egen virksomhet, våre leverandører og forretningspartnere.

Egen virksomhet

LO Media er en mediestiftelse opprettet av LO Norge og tilsluttede fagforbund.

«Stiftelsens formål er å levere redaksjonelt innhold og produsere fagblad for arbeiderbevegelsen, samt å samordne og utføre andre informasjonstiltak for arbeiderbevegelsen, ideelle organisasjoner og andre beslektede virksomheter.»

Vårt primære samfunnsoppdrag er å drive fri og uavhengig journalistikk som belyser ulike sider ved arbeidslivet og bidra til kunnskap, forståelse av og åpen debatt om arbeidstakeres liv, hverdag og arbeidsforhold både i Norge og internasjonalt.

LO Media har også en egen kommunikasjonsavdeling som utfører betalte oppdrag for hovedsakelig arbeiderbevegelsen og slik sett er vi med på å legge til rette for fagbevegelsens arbeid for anstendig arbeidsliv spesielt og menneskerettigheter generelt både i Norge og internasjonalt.

> FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
> Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjoner

Egne ansatte

Både samfunnsoppdraget og våre bånd til fagbevegelsen pålegger oss et særskilt ansvar som arbeidsgiver.

LO Media legger stor vekt på å tilby våre ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, lokale avtaler og samarbeid med de ansattes organisasjoner. Vi har dessuten gode sosiale ordninger som skal ivareta den enkelte ansatte i alle livsfaser.

I LO Media er det null-toleranse for alle former for diskriminering og trakassering, og vi har et velfungerende arbeidsmiljøutvalg som aktivt jobber med spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Høsten 2023 ble det gjennomført en egen medarbeiderundersøkelse som viste generell stor tilfredshet med både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

LO Medias leverandører

LO Media er en forholdsvis liten virksomhet der rundt 80 prosent av omsetningen direkte eller indirekte er knyttet til redaksjonell virksomhet.

Ved siden av personalkostnader, er trykk og distribusjon de største utgiftspostene. Øvrige kostander er primært varer og tjenester knyttet til kontorhold og IT-drift.

Så langt det er praktisk mulig, velger LO Media norske virksomheter som har tariffavtale med sine ansatte, som leverandører av varer og tjenester.

I våre retningslinjer er det etablerte et system for regelmessig kartlegging, undersøkelse og oppfølging av leverandører som blant annet innebærer:

  • Det skal utarbeides en samlet oversikt over alle leverandører/forretningspartnere som har fakturert oss 100.000 kroner eller mer eksklusiv merverdiavgift foregående år.
  • Det skal gjøres en aktsomhetsvurdering av 5 – 10 leverandører/forretningspartnere som har fakturert 100.000 kroner eller mer eksklusiv merverdiavgift foregående år.
  • Ved utvelgelse av leverandører/forretningspartnere til aktsomhetsvurdering, skal det legges vekt på kjente bransjespesifikke risikofaktorer, hvilket land/område virksomheter opererer fra og hvor viktig den leverandøren/forretningspartneren er for LO Medias virksomhet.
  • Ved valg av nye leverandører/forretningspartnere der avtaleverdien har eller antas å være på 100.000 kroner eller mer uten merverdiavgift pr. år, og det kan foreligge risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold, skal det gjøres aktsomhetsvurdering før avtale inngås.
  • Krav til leverandører/forretningspartnere om å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, skal inngå i avtaler.

Aktsomhetsvurdering for 2023

For kalenderåret 2023 har LO Media foretatt aktsomhetsvurdering av fem leverandører; fire norske og én svensk tjenesteleverandør.

> OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Det er ikke avdekket forhold hos disse leverandørene som tilsier at virksomhetene representerer faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Disse leverandørene har også avgitt skriftlig egenerklæring der de har besvart konkrete spørsmål knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

I tillegg er to leverandører, en norsk leverandør av distribusjonstjenester og en asiatisk leverandør av programmeringstjenester, fulgt opp basert på funn i aktsomhetsvurderingen for kalenderåret 2022.

Den norske leverandøren av distribusjonstjenester har i løpet av 2023 utarbeidet tilfredsstillende retningslinjer for og dokumentasjon på sitt arbeid knyttet til åpenhetsloven

Den asiatiske leverandøren av programmeringstjenester har i eget møte og skriftlig redegjort for lønns- og arbeidsforhold i virksomheten. Det er også inngått ny forretningsavtale med virksomheten der krav til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er tatt inn som egen klausul.

Oslo, 18. juni 2024

Steinar Krogstad /s/                                        Tore Ryssdalsnes /s/
styreleder                                                           daglig leder

 

> LO Medias redegjørelse etter åpenhetsloven 2024 (PDF)
> LO Medias redegjørelse etter åpenhetsloven 2023 (PDF)

 

Informasjonsplikt

LO Media skal informere allmennheten om hvordan vi arbeider for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og vår leverandørkjede. Vår redegjørelse for dette arbeidet skal være oppdatert og publisert på vår hjemmeside minst én gang i året og senest 30. juni.

Retten til informasjon omfatter både generell informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser, og spesifikk informasjon knyttet til varer og tjenester. Hvis noen ønsker mer informasjon enn det vi allerede har publisert, må det sendes et skriftlig innsynskrav med konkretisering av hvilke opplysninger det er ønske om til:

firmapost@lomedia.no

eller

LO Media
Postboks 8964 Youngstorget
0028 Oslo

Vi ber om at henvendelsen merkes «åpenhetsloven». LO Media er forpliktet til å gi et skriftlig svar på alle slike henvendelser innen tre uker.

Publisert 19.06.2024